ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de execuție din cadrul SRR, aprobat prin OPDG nr.193/22.02.2019, htpp://www.srr.ro/regulament - 15149, Societatea Română de Radiodifuziune organizează, pentru Studioul Teritorial Brașov (din B-dul Eroilor nr.17, Clădirea Modarom, etaj 5), concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi de economist.

Atribuțiile generale ale postului de economist se regăsesc în Anexa I, atașată.
 
Etapele de concurs:
 
• Etapa I – selecția dosarelor – 15.12.2021, ora 10.00
• Etapa a II-a  - proba scrisă – 20.12.2021
• Etapa a III- a – interviul – 23.12.2021
 
Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidații admiși la etapa precedentă.
 
Înscrierea candidaților, respectiv depunerea dosarului de concurs, se face la sediul Studioului Teritorial Brașov, B-dul Eroilor nr.17, Clădirea Modarom, etaj 5,în perioada 29.11.2021 – 14.12.2021, în zilele lucrătoare, astfel:
 
- de luni până joi între orele 9.00 – 16.30;
- vineri între orele 9.00 – 14.00.
 
Înzilele de 30.11.2021 și 01.12.2021 nu se facînscrieri.
 
Proba scrisă și interviul, se vor susține în sala de lectură a Bibliotecii Județene George Barițiu de pe Bulevardul Eroilor nr.33-35, etajul I. 
 
Bibliografie/ Tematică:
 
-  Legea nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-  Legea contabilității nr. 82/1991 republicată;
-  Legea nr. 227/2015, privind noul Cod fiscal actualizat, cu modificările și completările     
Ulterioare; 
 
- Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată
 
- Ordinul nr. 1792/2002, actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 
- OUG nr. 119/1999, privind auditul intern și controlul financiar preventiv și Dispozițiile OMFP nr. 923/2014, pentru elaborarea Normelor metodologice generale referitoare la modul de organizare și exercitare a controlului financiar, cu amendamentele la zi;
 
- Legea nr. 207/2015, privind codul de procedură fiscală;
 
- Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
 
- Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice;
 
- Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 
- OMFP nr. 2634/2015, privind registrele și formularele financiar-contabile;
 
- Ordinul nr. 2861/2009, pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. 
 
I. Condiții de participare la concurs: pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 
I.1 Condiții generale de participare la concurs:
 
- să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris și vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate de exercițiu deplină;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 
I.2 Condiții specifice de participare la concurs:
- studii superioare de specialitate în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență.
 
II. Documentele necesare înscrierii la concurs:
Dosarul de concurs:
• cererea de înscriere la concurs, pusă la dispoziție de către secretariatul comisiei de concurs;
• copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condițiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;
• copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
• cazier judiciar valabil la data susținerii etapelor de concurs;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate;
• curriculum vitae european, conform Hotărârii Guvernului nr.102/2004;
• acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
• declarație pe propria răspundere că nu se află într-o stare de incompatibilitatecu funcția pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoțite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.
Pentru cetățenii români care au efectuat studiile superioare/universitare în străinătate, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile superioare/universitare în țara de proveniență, este necesară echivalarea/recunoașterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în condițiile specifice de participare la concurs.
Totodată, în condițiile în care documentele din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse și legalizate.
 
Având în vedere situația epidemiologică din țara noastră şi normele sanitare în vigoare privind accesul în instituițile publice (Biblioteca Județeană ” George Barițiu”) vă precizăm că accesul la probele de concurs este permis doar celor care prezintă certificatul verde. Acesta poate fi obţinut de toţi cetăţenii care:
– aufostvaccinați;
– au un rezultatnegativ la un test, realizat la un centruacreditat din România, înultimele 3 zilepentru test PCR sauultimele 48 ore pentru test rapid;
– s-au recuperatdupăinfecția cu COVID-19 in ultimele 180 de zileșiexistă un test pozitivrealizat la un centruacreditat din România, cu celpuțin 12 zilevechime.
Accesul pentru depunerea dosarelor de concurs la sediul Studioului Teritorial Braşov situat în Mun.Brașov, bulevardul Eroilor, nr. 17, clădirea Modarom, etaj 5 este reglementat prin decizia numărul 1208 din 25.10.2021,care la art.1 alin.(1) specifică ” Începând cu data semnării prezentei decizii, managerii studiourilor teritoriale sunt împuterniciți să aprobe accesul invitaților și a vizitatorilor, doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-Cov-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-Cov-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu SARS-Cov-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-Cov-2”.
 
Informații privind obținerea certificatului verde: http://www.ms.ro/certificat-digital-covid-19/.
 
Candidații pot obține informații suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei  de concurs, în zilele lucrătoare, la telefon nr.0753.215.241 de luni până joi, între orele 9.00 – 16.00,                  vineri între orele 9.00 – 14.00.
 
ANEXA I
 
Atribuții generale ale postului:ECONOMIST
Poziţia în COR: 263102
 
• verifică zilnic înregistrările din registrele de casă şi extrasele de cont
• verifică sumele solicitate cu titlu de avans spre decontare şi ţine evidenţa analitică a avansurilor spre decontare acordate pentru recuperarea lor la termenele legale de decontare
• verifică deconturile de deplasare prezentate, stabileşte drepturile în funcţie de numărul zilelor de deplasare efectivă, calculează penalităţile legale 
• ţine evidenţa sintetică şi analitică a încasărilor şi plăţilor în lei şi valută, a clienţilor, furnizorilor, a drepturilor de autor şi conexe, a decontărilor cu bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale
• întocmeşte documentele de plată a drepturilor bănesti cuvenite
• primeşte facturile şi alte documente de plată şi le supune confirmării persoanelor îndreptăţite să le semneze, verifică exactitatea calculelor şi totalurilor din factură
• verificăşiconteazădocumenteleşiînregistreazăarticolelecontabile
• înregistrează intrările şi ieşirile de materiale, obiecte de inventar, imobilizări corporale şi necorporale
• întocmeştebalanţalunară de verificare
• emite, în programul informatic existent în SRR, facturile
• întocmeşte documentele execuţiei bugetare (Angajamentul bugetar, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament şi Ordonanţarea de plată)
• întocmeşte lunar situaţia tichetelor de masă
• întocmeste Declaraţia privind obligaţia de plată la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale, Declaraţia de TVA, Declaratia informativă priivind achiziţiile şi livrările de mărfuri precum şi alte declaraţii conform prevederilor legale şi le transmite către Direcţia Economică 
• întocmeşte propunerea de buget pentru studiou şi urmăreşte încadrarea în limitele bugetare aprobate
• întocmeşte Planul anual de achiziţii publice conform necesităţilor studioului
• participă la acţiunea de inventariere anuală a patrimoniului 
• preia sarcinile personalului din compartimentul economic ce îşi efectuează concediul de odihnă
• răspunde pentru legalitatea şi corectitudinea tuturor sarcinilor ce îi revin
• răspunde, din punct de vedere legal, de exactitatea datelor prezentate la viza conducerii Studioului
• respectămetodologiile de lucrualedomeniuluisăude activitateşiprocedurile de lucru, existenteîn SRR
• îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora


Adaugat: 26 Noiembrie 2021
Actualizat: 26 Noiembrie 2021