ANUNŢ DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE

 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE, cu sediul în Bucureşti, strada G-ral Berthelot nr.60-64, sectorul 1, cod de identificare fiscală RO 8296093, tel. 0213031484, persoana de contact Costina Gheorghiu e-mail: costina.gheorghiu@radioromania.ro

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închiriere a unor spații de 17 mp pentru  (4 bucăți vendomate alimente şi băuturi reci și  13 bucăți vendomate băuturi calde) din incinta Societății Române de Radiodifuziune. Spațiul se află în domeniul public al statului și în administrarea Societății Române de Radiodifuziune.

 

Închirierea se face conform prevederilor O.U.G nr. 57/2019 și HG nr. 194/10.03.2020

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.


3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

prin solicitare scrisă înregistrată la Registratura Societății Române de Radiodifuziune


3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Registratura Societății Române de Radiodifuziune din str. G-ral Berthelot, nr. 60-64, sector 1, București. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

Gratuit

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:   7.06.2023, ora 12:00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.06.2023, ora 12:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Registratura Societății Române de Radiodifuziune din str. G-ral Berthelot, nr. 60-64, București, sector 1. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

15.06.2023, ora 13:00, la sediul Societății Române de Radiodifuziune din str. G-ral Berthelot, nr. 60-64, București, sector 1


6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Municipiului Bucureşti, Bd Unirii nr. 37 București sector 3, Telefon 0214083600, E-mail:trb-grefiersefs2caf@just.ro

7. Anunțul de licitație a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 84 din 8.05.2023.Adaugat: 11 Mai 2023
Actualizat: 11 Mai 2023