Concurs pentru postul de Redactor şef – Program Minorităţi la Studioul Teritorial Cluj

                                                                   

                                                                        A N U N Ţ

Societatea Română de Radiodifuziune organizează la sediul său din strada General Berthelot nr.60-64, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea postului vacant de Redactor şef – Program Minorităţi la Studioul Teritorial Cluj.

Caiet sarcini AICI

Concursul se desfăşoară, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de conducere din cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.306/18.01.2018, după cum urmează:

Etapa I – selecţia dosarelor: 25.06.2019 - 26.06.2019;
Etapa II – analiza, evaluarea şi notarea proiectelor de concurs: 01.07.2019 - 03.07.2019;
Etapa III – proba scrisă, max. 3 ore: 10.07.2019
Etapa IV –  susţinerea interviului (înregistrat audio-video): 17.07.2019.
Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Înscrierile candidaţilor, respectiv depunerea proiectelor de concurs şi a dosarului de concurs,  se fac la sediul societăţii, la Serviciul Resurse Umane-secretariatul comisiilor de concurs, în perioada 31.05.2019 – 21.06.2019, în zilele lucrătoare, astfel:
- de luni până joi, între orele 9.00-16.30;
- vineri, între orele  9.00-14.00.
I. Condiţii de participare la concurs: Pentru a putea participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

I.1 Condiţii generale de participare la concurs:
- să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând    Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris și vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate de exercițiu deplină;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- să nu se afle într-o situație de incompatibilitate cu funcția pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

I.2 Condiţii specifice de participare la concurs:
1) să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă;
2) să aibă vechime în domeniul audiovizual sau presă scrisă: minim 2 ani;
3) să cunoască limba maghiară;
4) să cunoască limba engleză minim nivel B1.

II Documente necesare înscrierii la concurs:
 a. Dosarul de concurs:
1) fişă de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;
2) copie după actul de identitate sau, după caz, orice document care atestă identitatea, potrivit legii;
3) copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;
4) copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în condiţiile specifice de participare la concurs;
5) copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe  care să ateste îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzută în condiţiile specifice de participare la concurs;
6) cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;
7) certificat medical/adeverinţă medicală  care atestă  starea corespunzătoare de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior înscrierii la concurs;
8) curriculum vitae, model european, conform H.G. nr.1021/2004, semnat;  
9) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situaţiile prevăzute în Legea nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv că înţelege să renunţe la calitatea/funcţia deţinută, în situaţia în care va fi încadrat;
10) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de concurs este conceput şi realizat integral de către candidat;
11) opis al documentelor depuse la înscriere, pus la dispoziţie de secretariatul comisiei de concurs;
12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pus la dispoziţie de secretariatul comisiei de concurs

Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs.

b. Proiectul de concurs – „Dezvoltarea şi promovarea programului pentru minorităţi de la Studioul Teritorial de Radio Cluj” va fi întocmit şi structurat cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini şi a bibliografiei.
Proiectul de concurs se depune într-un plic sigilat, în format de fişier pdf pe suport electronic (CD/DVD) şi pe suport de hârtie, într-un singur exemplar, fără a conţine indicii privind identitatea autorului, fără semnătură. Pe plic se vor menţiona numele şi prenumele candidatului, postul pentru care candidează. Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de cel mult 25 de pagini + Anexe, tehnoredactat cu caractere Times New Roman, mărimea 12 pts, spaţierea la un rând, exclusiv titlurile şi subtitlurile.

c. Bibliografie:
- Legea nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al SRR;
- Legea Audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decizia CNA nr.220/24..02.2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual;
- Manual de jurnalism, tehnici fundamentale de redactare – vol.I şi vol. II- (coord) Mihai Coman, Editura Polirom 2001;
- Emisiunea radiofonică. Concepere şi realizare – Vasile Traciuc, Meridian Press. Craiova 2000.

Candidaţii pot obţine informaţii suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, în zilele lucrătoare,  la telefon nr. 021.303.1394, de luni până joi, între orele 9.00-16,30, vineri între orele 9.00-14.00 sau la adresa de e-mail: mihaela.priscu@radioromania.ro, ana.dobre@radioromania.ro.

Condiţiile de participare la concurs, caietul de sarcini şi bibliografia sunt afişate pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunturi de angajare.Adaugat: 31 Mai 2019
Actualizat: 31 Mai 2019